Slide
about us
rooms
conference and events
location
Book your hotel
2 Dorośli
0 Children

CONTACT:

IBB Hotel Grand Hotel Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 56
20-002 Lublin
T: +48 814 466 100 | F: +48 814 466 200
E: info.lublin@ibbhotels.com

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa, dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym informuje o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i sposobach ich wykorzystywania. Stanowi ona jeden  z elementów realizacji przez nas postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Lublin Grand Hotel Management Ltd. Spółka zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000145390 (dalej: „Administrator”). Kontakt: Krakowskie Przedmieście 56, Lublin 20-002, info.lublin@ibbhotels.com. Administrator decyduje o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku z czym ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.
 3. Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, w związku z Twoim zakwaterowaniem w hotelu lub innymi usługami świadczonymi przez Administratora, w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w tym na stronach internetowych, a także w innych przypadkach kontaktu z Administratorem, np. udziału w promocjach, wyrażania opinii lub uczestnictwa w programach lojalnościowych.
 4. Administrator zapewnia każdej osobie, której dane osobowe przetwarza, pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Administrator wykorzystuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.
 5. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, takich jak: dokonanie rezerwacji, świadczenie usług hotelarskich, świadczenie usług drogą elektroniczną, np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. poprzez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Tobą. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych użytkownika jest konieczność wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie również konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, przekazywania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa, np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Twoje dane w celach określonych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
 • Poprawa jakości towarów lub usług sprzedawanych przez Administratora poprzez konsultacje lub badanie satysfakcji.
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczeniowych dla zakupionej usługi.
 • Zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Controller, poprzez jej monitorowanie, w celu poprawy funkcjonalności usługi, analizy potrzeb, dostosowania reklam do wcześniej oglądanych treści.
 • Obsługa komunikacji, opinii lub żądań, jeśli nie są one związane z wykonaniem umowy.
 • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia postępowań przed organami publicznymi lub sądami.
 • Ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) na terenie hotelu i w jego otoczeniu.
 • Tworzenia i archiwizowania analiz, zestawień i statystyk, w tym zapewnienia rozliczalności (tj. wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych). Administrator dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w powyższych celach na Twoje prawa i wolności. Ocena ta doprowadziła do wniosku, że przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu nie ingeruje w Twoją prywatność. Ponadto taki sposób przetwarzania Twoich danych osobowych ma prowadzić do poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora, co ma przynieść lepsze zrozumienie Twoich potrzeb. Tym samym Twoje interesy nie zostaną naruszone.

Polityka prywatności a wykorzystywanie plików cookies

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie również konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, przekazywania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa, np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Twoje dane w celach określonych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
 • Poprawa jakości towarów lub usług sprzedawanych przez Administratora poprzez konsultacje lub badanie satysfakcji.
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczeniowych dla zakupionej usługi.
 • Zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Controller, poprzez jej monitorowanie, w celu poprawy funkcjonalności usługi, analizy potrzeb, dostosowania reklam do wcześniej oglądanych treści.
 • Obsługa komunikacji, opinii lub żądań, jeśli nie są one związane z wykonaniem umowy.
 • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia postępowań przed organami publicznymi lub sądami.
 • Ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring)na terenie hotelu i w jego otoczeniu.
 • Tworzenia i archiwizowania analiz, zestawień i statystyk, w tym zapewnienia rozliczalności (tj. wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych).

Administrator dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w powyższych celach na Twoje prawa i wolności.

Ocena ta doprowadziła do wniosku, że przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu nie ingeruje w Twoją prywatność. Ponadto taki sposób przetwarzania Twoich danych osobowych ma prowadzić do poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora, co ma przynieść lepsze zrozumienie Twoich potrzeb.

Nie dojdzie zatem do naruszenia Twoich interesów.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a treść tej zgody będzie każdorazowo determinowała cel przetwarzania danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.

 1. Podanie nam danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych wymaganych przepisami prawa. Odmowa podania danych, w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, uniemożliwi zawarcie umowy. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.
 2. Odbiorcami danych osobowych, w celach i na podstawach opisanych powyżej, mogą być instytucje i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. prawne, informatyczne, marketingowe, księgowe, audytowe i doradcze) oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi, partnerzy biznesowi oraz dostawcy usług współpracujący z hotelem (np. w przypadku organizacji transferu, rezerwacji stolika w restauracji), a także podmioty powiązane z Administratorem w ramach grupy IBB Hotel Collection -https://www.ibbhotels.com/.
 3. W przypadku rezerwacji noclegu w hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, dane osobowe Gościa przekazane hotelowi przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. Dokładne źródło, z którego hotel pozyskał dane osobowe Gościa, można uzyskać w recepcji hotelu.
 4. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

Prawo dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych przez Administratora danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)

8.In the case of booking accommodation at the hotel through a travel agency or booking portal, the Guest’s

personal data provided to the hotel by these entities may include, in particular name and surname, date of stay, email

address, and telephone number of the Guest. The exact source from which the hotel obtained the Guest’s

personal data can be obtained at the reception of the hotel.

 • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie I nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania, administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy postronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora lub do Pani/Pana (na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Prawo do sprzeciwu Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzał tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika do takich celów.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw, składając wniosek na adres wskazany w sekcji 2 niniejszych informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

 1. Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). Jeśli zdecydujemy się na przekazanie danych poza EOG, nastąpi to wyłącznie w celu i w zakresie dozwolonym przez prawo. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.ibbhotellublin.com w polityce prywatności oraz w recepcji hotelu.
 2. W celach opisanych w punkcie 5, z wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy profilować Twoje dane, tj. automatycznie analizować je w celu uzyskania informacji o Twoich preferencjach lub zainteresowaniach (np. w celu zbadania, która oferta może Ci najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie wywoła skutków prawnych ani nie będzie miało podobnego istotnego wpływu na użytkownika.
 3. Przetwarzamy Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej, tj. przez okres realizacji zawartej z Tobą umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu, tj. marketingu bezpośredniego, ale dalsze przechowywanie może być konieczne ze względu na wykonanie umowy lub przepisu prawa.

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że ze względu na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez dłuższy okres.

Pliki cookies (ciasteczka) i informacje systemowe (logi systemowe)

 1. Podczas poruszania się po stronie internetowej (stronach internetowych) Administratora informacje mogą być zbierane od użytkownika w sposób pasywny (tj. bez aktywnego podawania takich informacji). Informacje te są dostarczane przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie lub dzienniki systemowe, są bezpieczne dla urządzeń użytkownika, nie powodują żadnych zmian konfiguracji ani nie przenoszą wirusów ani niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemowe):

Przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przekazuje nam dane w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Obejmują one takie informacje, jak adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony internetowej, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie używanej przez komputer, a także czas dostępu i ilość przesłanych danych.

Administrator może analizować opisane powyżej logi systemowe. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawanie i usuwanie problemów z działaniem serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do analiz statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi użytkownika.

 1. Pliki cookies (ciasteczka):

W trakcie korzystania ze stron internetowych Administratora na Państwa urządzeniach mogą być zapisywane pliki tekstowe, tj. pliki cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które są odczytywane przy ponownym odwiedzeniu naszej strony internetowej i pomagają dostosować ją do preferencji użytkownika oraz służą celom statystycznym.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Ci możliwości efektywnego korzystania z naszych stron internetowych, np:

 • Utrzymania sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość strony internetowej lub informacje o zalogowaniu -dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, a zawartość koszyka z poprzedniej wizyty jest dostępna przy każdej wizycie na stronie internetowej.
 • Rozpoznawania urządzenia użytkownika – w celu wyświetlania stron zgodnie z jego preferencjami, np. ustawienia czcionki, preferowany wybór sklepu.
 • Dostosowywanie stron internetowych – dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika, ulepszanie sposobu działania stron internetowych I ich zawartości.
 • Analiza skuteczności naszych reklam.
 1. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby ostrzegała o wysyłaniu plików cookie lub w ogóle blokowała przesyłanie takich plików, ale w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszych stron internetowych bez wyłączenia plików cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdują się zwykle w sekcji „Pomoc” każdej przeglądarki; poniżej opisujemy, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka umożliwia wybór pomiędzy usunięciem plików cookie poszczególnych lub wszystkich witryn.

Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

Za pomocą specjalnego suwaka można dostosować ogólny poziom prywatności lub za pomocą przycisku „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych witryn.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi paskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”,

a następnie „Zaawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk „Ustawienia treści”. Ustawienia plików cookie można zmienić w sekcji „Pliki cookie”.

Opera

W menu „Narzędzia” wybierz „Preferencje”, a następnie zakładkę „Zaawansowane”.

Pliki cookie zależą od tego, czy wybrano pozycję „Pliki cookie”.

Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i kliknij ikonę „Bezpieczeństwo”.

W sekcji „Akceptuj pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model urządzenia może obsługiwać pliki cookie w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.